Blog

Tapu İptal ve Tescil Davaları Türleri

Tapu İptal ve Tescil Davaları Türleri
Tapu iptal ve tescil davaları, tapu kaydında yer alan gerçeğe aykırı durumların düzeltilmesi için açılan davalardır. Bu davalar, çeşitli nedenlerle açılabilir. En yaygın tapu iptal ve tescil davaları türleri şunlardır: 1. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu[…]

Nafaka Türleri

Nafaka Türleri
Nafaka, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan, boşanma veya ayrılık sonrasında bir tarafın diğer tarafa belli bir süre maddi destek sağlamasını ifade eder. Bu maddi destek, genellikle boşanma ile haksızlık oluşmasını önlemek ve tarafların ekonomik olarak[…]

Miras Payı Devri Sözleşmesi

Miras Payı Devri Sözleşmesi
Miras payı devri sözleşmesi, mirasçılardan birinin miras payını, diğer mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye devretmeyi taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Bu sözleşme, miras bırakanın ölümü ve mirasın açılmasından sonra yapılır. Miras payı devri sözleşmesi, iki[…]

Cari Hesap Sözleşmeleri

Cari Hesap Sözleşmeleri
Cari hesap sözleşmeleri, iki veya daha fazla taraf arasında, aralarındaki ticari ilişkilerden doğan alacak ve borçların karşılıklı olarak takas edilmesine ve kalan bakiyenin belirlenmesine ilişkin olarak yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, Türk Ticaret Kanunu’nun 89. maddesinde[…]

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI
Türk hukukunda taşınmaz mülkiyeti tapu siciline tescil ile kazanılsa da istisnai kazanımlardan biri olaran zamanaşımı yoluyla kazanım da TMK md. 712 ve 713’te düzenlenmiştir.  Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması TMK 712. Madde: “Geçerli bir[…]

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI NEDİR

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI NEDİR
Alacaklının başlatmış olduğu ilamsız icra takibinin durdurulması üzerine, alacaklının alacağına hızlı bir şekilde kavuşabilmesi ve icra işlemlerinin devam edebilmesini sağlayan hukuki bir yol olarak karşımıza çıkar. İtirazın kaldırılması, itirazın iptali davasından farklı olarak İcra ve[…]

ÇEK NEDİR

ÇEK NEDİR
Çek, sıkı şekil şartları öngörülerek düzenlenmiş para borçlarını ödeme amacına özgülenmiş yazılı ve soyut bir havaledir. Açıkça emre kaydını içermese bile ciro ve zilyetliğin geçirilmesiyle devredilir bu nedenle de Çek kanunen emre yazılı senettir. Nama[…]

Yargıtay Kararı

Yargıtay Kararı
İNCELEME KONUSU KARAR  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2022/651 K. 2023/870 T. 27/09/2023  DAVA : Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir. Kararın[…]

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İŞÇİLİK ALACAKLARI 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İŞÇİLİK ALACAKLARI 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi ve devamı hükümlerinde iş sözleşmesinin feshi, fesih usulü, taraflara tanınan hak ve yükümlülükler ve feshin sonuçları düzenlenmiş olmakla birlikte işçilik alacaklarının talep edilebilmesi için her zaman iş akdinin sona[…]

MİRAS HUKUKU NEDİR? 

MİRAS HUKUKU NEDİR? 
Miras hukuku, bir kişinin ölümünün veya benzeri bir durumun (örneğin kişinin gaipliğine karar verilmesi) gerçekleşmesi üzerine kalan mal varlığının durumunu düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku genel olarak; Terekenin kimlere kalacağı ve nasıl intikal edeceğini, miras[…]