İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI NEDİR

May 3, 2024
İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI NEDİR

Alacaklının başlatmış olduğu ilamsız icra takibinin durdurulması üzerine, alacaklının alacağına hızlı bir şekilde kavuşabilmesi ve icra işlemlerinin devam edebilmesini sağlayan hukuki bir yol olarak karşımıza çıkar.

İtirazın kaldırılması, itirazın iptali davasından farklı olarak İcra ve İflas Kanunu md. 68 de sayılan belgelerden birine dayanılarak açılmış olan icra takiplerinde alacağın daha hızlı elde edilmesini sağlayan bir yoldur. Buna göre elinde kanunda sayılan; 

-İmzası ikrar edilmiş adi senet

-İmzası noterlikçe onaylanmış senet

-Resmi dairelerin ve yetkili makamların Yetkileri dâhilinde usulüne uygun verdikleri belgeler

– Resmi makamlar önünde borç ikrarını içeren belgeler

– Kredi kurumlarının düzenledikleri belgeler

İlgili belgelerden birine sahip olan alacaklı İtirazın kaldırılması yoluna gidebilir.

İtirazın kaldırılması talebi bir süreye tabi olmakla birlikte Alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılmasını istemese bile bir yıl içinde itirazın iptali davası açarak mevcut takibin devamını sağlayabilir. Alacaklı dava sürelerini kaçırmışsa mevcut takibe devam edemeyecektir. Kaldı ki aynı alacak için yeniden ilamsız takipte de bulunamaz. Bu noktada İtirazın kaldırılması için öngörülen 6 aylık süre hak düşürücü süredir.

Borçlu itirazın kaldırılması yargılamasında yalnızca önceki itiraz sebeplerini ve senet metninden anlaşılabilen itirazlarını ileri sürebilir.

İtirazın geçici kaldırılması

Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emrine karşı süresi içerisinde takip talebinde dayanılan senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığını ayrıca ve açıkça ileri sürerse, alacaklı itirazın geçici kaldırılması talebinde bulunabilir. 

İtirazın geçici kaldırılması yoluna başvurulabilmesi için itiraz edilen senedin adi bir senet olması ve kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içermesi ve borçlunun bu senetteki imzayı inkâr etmesi gerekir. 

Icra mahkemesinin kararları ve sonuçları

İtirazın Kesin Kaldırılmasının Sonuçları 

İtirazın kesin kaldırılması istemi haklı bulunursa itirazın kesin kaldırılmasına karar verilir. İtirazın kaldırılması ile takip kesinleşir.

İtirazın kesin kaldırılması ile alacaklı istemde bulunmuşsa hükmolunan alacak miktarının %20’sinden az olmamak üzere borçlu icra inkâr tazminatı ödemeye mahkûm edilir.

İtirazın kesin kaldırılması istemi haksız bulunursa istemin reddine karar verilir. Ret ile borçlunun istemiyle, hükmolunan miktarın %20’sinden az olmamak üzere alacaklı tazminata mahkûm edilir.

İtirazın kesin kaldırılması isteminin reddi kararı maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz. Bu sebeple borçlu ve alacaklı genel mahkemelerde dava açabilirler. İcra Mahkemesince kurulan bu hüküm yalnızca icra takibine yönelik kesin hüküm teşkil eder.

Talebin reddi halinde alacaklı, kabulü halinde borçlu genel mahkemelerde alacak davası veya menfi tespit davası ya da istirdat davası açabilir.

İtirazın Geçici Kaldırılmasının sonuçları

Mahkeme, reddedilen imzanın borçluya ait olduğu kanısına varırsa istemin kabulüne ve itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verir. Ancak bu karar ile takip kesinleşmez. Kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu, borçtan kurtulma davası açabilir. Borçlu süresi içinde borçtan kurtulma davası açmazsa takip kesinleşir. Borçlu itirazın geçici kaldırılmasının kabulü kararının tebliğinden itibaren üç gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

İtirazın geçici olarak kaldırılması kararı verilir ve ödeme emrindeki süre geçerse alacaklının istemi ile borçlunun malları üzerine geçici haciz konulur. 

Talebin reddi halinde mahkeme, borçlunun talep etmesi halinde alacaklıyı tazminata mahkûm eder.

Yine borçlu duruşmada hazır bulunmaz ve mazeret bildirmezse yalnızca bu gerekçeyle itirazın geçici kaldırılmasına ve borçlunun imzasını inkâr ettiği senetteki miktarın %10’u oranında para cezasına mahkûm edilir.  

Related Posts

Post your Comment