İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından
ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi üzerine, kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu
otoritesi ve kuvveti yardımı ile nasıl karşılanacağını düzenlemektedir. Borcun karşılanması ancak,
borçlunun taşınır ve taşınmaz mallar ile 3. Şahıslardaki hak ve alacakları üzerinden
yapılabilmektedir.Ülkemizde, borcun tahsili ve ödenmesine ilişkin tüm usul ve esaslar, icra ve iflas
kanunu ile düzenlenmiş olup; kanun gereğince alacağın tahsili için, icra ve iflas daireleri ile birlikte, İcra
Mahkemeleri görevlendirilmiştir.

AFA Hukuk Bürosu olarak verdiğimiz başlıca hizmetler;
-Çek ve senede dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması
-Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması
-Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve
buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi
-Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için, itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin
takibi
-Alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması
-Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, gerçek borcun belirlenmesinin
sağlanması
-İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına
ilişkin tüm yasal işlemlerin takibinin yapılması
-İflas davası süreci ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması,
-Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve
sonuçlandırılması.

AFA Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize yargılamanın her aşamasında hassasiyetle uzman desteği
sunmaktayız.

Çalışma Alanlarımız

Son Makalelerimiz